OSS - Nya regler kring moms

Senast uppdaterad: 2022-08-23

Den 1 juli 2021 träder nya momsregler i kraft som främst påverkar företag som säljer varor eller tjänster till konsumenter i andra EU-länder. Vi går igenom förändringarna och förklarar hur de nya reglerna kring moms påverkar dig.

Nytt tröskelvärde

Ett nytt tröskelvärde om 10 000 EUR, 99 680 SEK, införs från den 1:a juli 2021 och kommer gälla för gränsöverskridande försäljning av varor inom unionen. Tröskelvärdet gäller även för elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster samt radio- och TV-sändningar. Ett företag vars sammanlagda försäljning överskrider tröskelvärdet måste debitera momssatsen som är gällande för det land köparen är belägen. Om ett företag inte överskrider tröskelvärdet kan de välja att betala svensk moms på försäljningen. 

Skatteverkets tidigare tjänst MOSS kommer att ersättas av OSS (One Stop Shop). Den gör det möjligt för företag att undvika momsregistrering i varje enskilt EU-land som försäljning sker till. Istället redovisas och betalas momsen till Skatteverket via OSS-tjänsten. Skatteverket sköter sedan betalning och redovisningen av momsen till respektive EU-land. Det kommer inte vara möjligt att delvis använda OSS och redovisa till vissa EU-länder. Antingen använder du OSS för all momsredovisning rörande försäljning till konsumenter i andra EU-länder eller så redovisar du all försäljning till respektive EU-land på egen hand. 

Regelförändringar vid import

Import av varor till ett värde understigande 150 EUR undantas tull från och med den 1:a juni 2021. Importmoms ska dock redovisas från den första kronan. 

Vanligtvis vid handel över internet, där en vara skickas från ett land utanför EU, får konsumenten en faktura från speditören. Innan leverans måste konsumenten betala moms och eventuell tull. För att underlätta, både för konsument och säljare, införs möjligheten för säljaren att ta betalt för importmomsen redan vid försäljningstillfället förutsatt att varuförsändelsen har ett värde som understiger 150 EUR. Säljaren i det andra landet kan då deklarera och betala importmomsen via Skatteverkets nya tjänst IOSS (International One-Stop Shop). Systemet gör att köparen snabbare kan få varan genom tullen. Dessutom ökar transparensen för kunden när importmoms och eventuell administrationsavgift tas ut redan vid köptillfället. 

Förändrade regler för elektroniska marknadsplatser

Elektroniska marknadsplatser, där ett företag tillhandahåller en plattform som andra företag kan marknadsföra och sälja sina varor på, får nya regler från den 1:a juli 2021. Reglerna innebär att marknadsplatsen i vissa fall momsmässigt ska anses ha köpt och sålt en vara – trots att den enbart anser sig förmedla försäljningen mellan två parter.

I praktiken innebär det att den elektroniska marknadsplatsen, inte den ursprungliga säljaren, ska deklarera och betala moms på försäljningen till köparen förutsatt att minst ett av nedanstående villkor är uppfyllt:

  1. Säljaren finns i ett land utanför EU 
  2. Varan skickas från ett land utanför EU och försändelsens värde understiger 150 EUR.

Det betyder att en elektronisk marknadsplats kan bli skyldig att betala moms om den är belägen utanför EU – även om säljaren och slutkunden finns i samma land.

Att tänka på inför eventuell registrering och rapportering

  • Om du har försäljning inom EU till privatpersoner, se till att löpande hålla koll på utvecklingen av försäljningen så du är förberedd redan innan du överskrider tröskelvärdet.
  • Vad som krävs i ansökan till skatteverket är beroende av vilken/vilka ordningar ditt företag behöver ansöka om så se till att kontrollera vad som gäller för ditt företag innan det är dags att skicka in ansökan.
  • Förbered dina interna system och rutiner redan innan det är dags för din första rapportering till skatteverket så att du vet att dokumentationskraven kommer uppfyllas och du kan rapportera på ett smidigt sätt.

Vanliga frågor kring regel-förändringarna

Registrering och ansökan

Måste jag registrera mitt bolag för OSS om tröskelvärdet överstigs?

Nej, du kan välja mellan att registrera dig för OSS eller registrera dig i respektive EU-land för att hantera momsredovisningen. OSS-rapporteringen är skapad som ett alternativ om man inte vill momsregistrera bolaget i flera EU-länder. 

Mitt bolag är registrerat i flera EU-länder och redovisar moms i varje land, kan jag registrera mig för OSS?

Det går inte att kombinera dessa olika redovisningar. Antingen använder du OSS för all momsredovisning rörande försäljning till konsumenter i andra EU-länder eller så redovisar du all försäljning till respektive EU-land på egen hand men du måste redovisa enligt något av regelverken.

Mitt bolag är/har varit registrerat för MOSS, behöver jag registrera mig för OSS nu?

Nej, om bolaget sedan tidigare är registrerad för en ordning i MOSS behöver du inte registrera bolaget på nytt. Bolaget är automatiskt registrerad för samma ordning i OSS och behåller det tidigare tilldelade identifieringsnummer.

Behöver jag veta till vilka EU-länder försäljningen kommer att ske när jag ansöker till skatteverket?

Nej, det räcker att bolaget har för avsikt att genomföra distansförsäljning av varor eller tjänster (till privatpersoner) inom EU. Du behöver inte veta till vilka EU-länder försäljningen kommer att ske.

Hur vet jag vilken “ordning” jag ska ansöka om vid registrering?

De särskilda ordningarna som finns är; tredjelandsordningen, unionsordningen och importordningen. Det finns flera faktorer som avgör vilken “ordning” bolaget ska tillämpa. Det är därför viktigt att du kontrollerar aktuell information på skatteverkets hemsida för att se vad som är tillämpligt för just det specifika bolaget.

Deklaration och betalning

När ska deklarationen lämnas in?

Detta beror på vilken/vilka ordning ditt bolag är registrerat för. Notera att ett bolag kan vara aktuellt för flera ordningar och således ha flera deklarationstillfällen. 

Ordning Period Deklarationsdag
Tredjelandsordningen Kvartal Sista dagen i månaden efter periodens utgång
Unionsordningen Kvartal Sista dagen i månaden efter periodens utgång
Importordningen Månad Sista dagen i månaden efter periodens utgång

Viktigt att komma ihåg att deklarationen måste lämnas in även om det inte skett någon försäljning.

Vilka uppgifter ska jag lämna i deklarationen?

Skatteverket har en e-tjänst för att deklarera momsen enligt OSS där mer information finns gällande uppgifter. Du kan även läsa tydliga instruktioner på skatteverkets hemsida gällande vilka delar som måste vara med i deklarationen.

Kan jag deklarera via fil?

Ja, för att göra det behöver man skapa en fil i ett ordbehandlingsprogram där uppgifterna kan sparas som oformaterad text. Filen laddar du sedan upp i skatteverkets e-tjänst. 

Det är viktigt att filen byggs upp korrekt och skatteverket har en teknisk beskrivning för hur filen måste se ut, vad den ska innehålla osv. 

Kan jag betala in momsen som vanligt till skatteverket?

Nej, inbetalning av just denna moms hanteras på annat sätt. Det är viktigt att du kontrollerar mot skatteverkets information vad som gäller vid betalning av moms för OSS-rapporteringen då skatteverket ställer flertalet krav på valuta, inbetalningskonto och referenser, m.m.

Kan jag rätta en deklaration i efterhand?

Ja, en deklaration kan rättas upp till tre år efter inlämnandet. Rättelse sker genom ändring i senare deklaration (du rättar alltså inte en redan inlämnad deklaration). Om du har ett bolag som tidigare rapporterat via MOSS kommer du inte kunna rätta en tidigare MOSS-deklaration i kommande OSS-deklaration utan måste då rätta i den tidigare inlämnade MOSS-deklarationen. 

skatteverkets hemsida finns mer information kring rättelser vid olika typer av fel och hur du behöver tänka för att rätta dessa. Kontrollera därför alltid mot skatteverkets information innan du gör en rättelse.

Redovisning och dokumentation

När måste jag börja redovisa enligt nya reglerna?

Detta beror dels på vilken/vilka ordningar bolaget kommer registreras för samt när ansökan skickas in och godkänns hos skatteverket.

  • Tredjelands- och Unionsordningen — Redovisningen ska ske från och med den första dagen i kalender-kvartalet efter det att ansökan kom till Skatteverket.
  • Importordningen — Redovisningen ska ske från och med dagen då företaget eller företagets representant tilldelas identifikationsnumret för importordningen.

Vilken dokumentation krävs i räkenskaperna?

Skatteverket kan begära in underlag för de uppgifter du lämnat i din deklaration. Dessa underlag ska du kunna göra tillgängliga för skatteverket digitalt och behöver sparas i 10 år. Detta innebär att du kan behöva se över de system och rutiner som finns i bolaget för att säkerställa att du kan hantera dokumentation och rapportering korrekt. På skatteverkets hemsida finns information om vilka uppgifter du behöver ha tillgängliga.

Informationen i denna artikel innehåller förenklade sammanfattningar av information som finns på skatteverkets hemsida. Kom ihåg att alltid hålla dig uppdaterad på aktuell information för att veta vad som gäller för just ditt företag. Skatteverkets hemsida har aktuell och uppdaterad information.