Balansrapport

Senast uppdaterad: 2022-05-12

I balansrapporten sammanställs företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Rapporten visar värdet på tillgångarna, skulderna och det egna kapitalet vid en specifik tidpunkt, till exempel vid ett månadsskifte eller ett årsskifte.

Exempel på konton som presenteras i en balansrapport är kassa, kundfordringar, leverantörsskulder och aktiekapital.

I en balansrapport går det även att utläsa hur värdena på de olika balansposterna har förändrats över en tidsperiod. Det innebär att man tittar på hur värdet på respektive konto i balansräkningen har ökat eller minskat sedan årets början. Det görs genom jämföra ingående och utgående balans för varje konto.

Namnet balansrapport kommer ifrån att tillgångarna ska vara lika stora som skulderna och eget kapital tillsammans, med andra ord att det ska vara balans mellan dessa två sidor.

Tillgångar = Skulder + Eget Kapital