Eget kapital

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Ett företags egna kapital utgörs av skillnaden mellan tillgångarna och skulderna. Det egna kapitalet består av startkapitalet, kapitaltillskott samt vinster som återstår efter aktieutdelning eller andra uttag.

Ett annat sätt att beskriva det egna kapitalet är nettoförmögenhet. Denna innebörd har att göra med att det är storleken på det egna kapitalet som påverkar ett företags överlevnadsförmåga under sämre tider.

I ett aktiebolag görs det skillnad på fritt eget kapital och bundet eget kapital. Det bundna egna kapitalet består av aktiekapital‍, uppskrivningsfond och reservfond medan fritt eget kapital består av balanserat resultat och årets resultat. En viktig skillnad mellan de två typerna av eget kapital är att fritt eget kapital får delas ut medan bundet eget kapital måste användas inom företaget.

Ibland pratar man om att ett aktiebolags egna kapital är förbrukat. Med det menas att företagets totala egna kapital är mindre än hälften av det registrerade aktiekapitalet. I ett sådant läge behöver en kontrollbalansräkning‍ upprättas.

Läs mer om Eget kapital hos Skatteverket