Anläggningsregister

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Anläggningsregistret är en typ av sidoordnat register som innehåller information om ett företags anläggningstillgångar‍.

Syftet med anläggningsregistret är att ge en överblick över anläggningstillgångarnas värde. Detta register kan exempelvis användas som underlag vid årsbokslutet.

Enligt bokföringslagen ska alla företag upprätta ett anläggningsregister. Undantag kan däremot göras om företaget endast har ett fåtal tillgångar och den löpande bokföringen ger en tillräckligt god bild över tillgångarna.

Denna information ska anges för varje specifik tillgång:

  • Vilken tillgång det avser
  • Anskaffningsvärde
  • Anskaffningstidpunkt
  • Beräknat restvärde
  • Nyttjandeperiod
  • Ackumulerade avskrivningar
  • Omklassificieringar

Läs mer om anläggningsregister hos Skatteverket