Vad är finansiella investeringar i noterade bolag?

Senast uppdaterad: 2021-06-28

Vid bokslutet ska du värdera dina tillgångar och skulder. Om ditt företag under året har förvärvat aktier i noterade bolag, det vill säga företag som är noterade på en publik marknadsplats som Nasdaq Stockholm eller Aktietorget, ska dessa värderas och tas upp bland bolagets tillgångar. Värdering av aktierna ska också göras om aktierna ägdes redan vid räkenskapsårets ingång.

För små företag som följer K2-regelverket värderas aktier i onoterade bolag till inköpspris. Om det finns indikationer på att aktierna har minskat i värde under året kan värderingen prövas och skrivas ned.

Om du har aktier i en aktiedepå ska du bifoga verifikat på köpet; en transaktionsnota där det framgår hur många aktier och till vilket pris, samt total köpeskilling. Specificera om avgifter tas ut i samband med köpet. 

Aktiedepå

Har ditt företag en aktiedepå ska du ladda upp depåbeskedet vid årets slut (årsbeskedet från depån).

Kapitalförsäkring

Har ditt företag en kapitalförsäkring där handel har skett ska du ladda upp årsbeskedet där det framgår värdet av försäkringen samt totalbelopp för schablonskatten som du betalat under året.

Dessa årsbesked får du antingen hemskickat per post eller kan hämtas ned digitalt från din bank.