Vad är finansiella investeringar i onoterade (privata) bolag?

Senast uppdaterad: 2021-11-23

Vid bokslutet ska du värdera dina tillgångar och skulder. Om ditt företag har förvärvat aktier i onoterade bolag under året (det vill säga företag som inte är noterade på en publik marknadsplats som t. ex. Nasdaq Stockholm eller Aktietorget) ska dessa värderas och tas upp bland bolagets tillgångar. Värdering av aktierna ska också göras om aktierna ägdes redan vid räkenskapsårets ingång.

För små företag som följer K2-regelverket värderas aktier initialt i onoterade bolag till inköpspris. Däremot ska försiktighetsprincipen råda, vilket betyder att tillgångar ska värderas som det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och verkligt värdet. Om det finns tydliga indikationer på att aktierna har minskat i värde under året kan värderingen alltså prövas och skrivas ned. 

För varje investering ska du bifoga verifikat på köpet, till exempel ett köpeavtal eller en transaktionsnota där det framgår hur många aktier och till vilket pris samt total köpeskilling. Om avgifter tas ut i samband med köpet ska det specificeras.