Årsstämma

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Årsstämma, även kallat ordinarie bolagsstämma, är någonting som alla aktiebolag ska hålla varje år. Till årsstämman kallas samtliga aktieägare, och årsstämman är således det högst beslutande organet i ett aktiebolag.

Det som ska gås igenom på årsstämman är bland annat:

  • Fastställande av resultaträkning och balansräkning
  • Hur årets vinst eller förlust ska disponeras
  • Bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
  • Besluta vilka som ska sitta i styrelsen det kommande året

Årsstämman ska inträffa inom 6 månader från räkenskapsårets slut och det är styrelsen som kallar till årsstämma. Kallelsen ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor innan årsstämman ska hållas.

Läs mer om årsstämma hos Bolagsverket