Frågor och svar om blankett K10

Senast uppdaterad: 2021-07-12

Vad är K10?

Det är en bilaga som ägare till kvalificerade andelar i fåmansbolag lämnar till Skatteverket tillsammans med sin inkomstdeklaration. Ett fåmansbolag är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre personer äger mer än 50% av aktierna.

Lämnas K10 in om ägaren är en juridisk person?

Nej, det är en deklaration för fysiska personer som äger företaget och är inget juridiska personer lämnar in. Däremot kan både fysiska och juridiska personer vara ägare i bolaget och deklarationen ska då lämnas in för de fysiska personer som äger aktier.

Behöver vi upprätta fler K10 om vi är fler delägare i bolaget?

Ja, blanketten är personlig och ska lämnas in av alla som äger kvalificerade andelar i bolaget. Med kvalificerad andel menas att du själv eller närstående ska vara verksam i betydande omfattning i bolaget.

Behöver jag lämna in K10 även om jag inte tar ut någon utdelning?

Ja. Det är viktigt att fylla i K10 varje år även om du inte har tagit ut utdelning eftersom utdelningsutrymmet sparas till nästa år. Finns ingen K10 upprättad sedan tidigare år kan Skatteverket begära in en utredning där bolaget får visa från år till år hur de har kommit fram till aktuellt saldo under det år som en utdelning tas. Om denna blankett istället upprättas årligen undviker ni sådana frågeställningar från Skatteverket.

Vad menas med utdelningsutrymme?

Det är det högsta belopp en delägare kan ta ut i form av utdelning till lågbeskattning, för närvarande till 20% skatt. Belopp som överstiger utdelningsutrymmet beskattas som inkomst av tjänst, vilket är till ca 32% - 57% skatt beroende på hur mycket lön personen tagit ut under året.

Hur vet jag vad jag har för gränsbelopp?

Det är de så kallade 3:12-reglerna som styr hur mycket utdelning du kan ta till låg beskattning. För att få beräkna din möjlighet till utdelning till den lägre skatten måste du först och främst äga aktierna i bolaget vid årets ingång. För att ta utdelning till lägre beskattning under 2021 behöver du alltså äga aktierna från 31 december 2020.

Det finns två regler att använda för att räkna ut gränsbeloppet.

Förenklingsregeln (schablonregeln)

Får endast användas i ett av bolagen om du äger kvalificerade andelar i fler fåmansföretag. Denna regel används om du inte uppfyller lönekravet eller om du inte tagit någon lön från ditt bolag. Det innebär att du får använda ett schablonbelopp som gränsbelopp.

  • Schablonbelopp för beskattningsåret 2020 – 177 100 kr
  • Schablonbelopp för beskattningsåret 2021 – 183 700 kr
  • Schablonbelopp för beskattningsåret 2022 – 187 550 kr

Äger du inte hela bolaget så förändras ovanstående saldon enligt din procentuella ägarandel.

Huvudregeln (löneregeln)

Huvudregeln baseras på bolagets löneunderlag. Om du kvalificerar dig till att använda huvudregeln så får du använda 50 % av bolagets löneunderlag som gränsbelopp.

För att få använda den regeln behöver du själv eller en närstående person ha tagit ut en viss minimilön i företaget, utifrån en särskild beräkning. Tänk på att statliga stöd kopplat till anställning ska räknas bort från kontanta löner under året.

För mer information om hur de olika reglerna beräknas, se Skatteverkets hemsida, Utdelning på kvalificerade aktier.

Hjälper Voitto mig att upprätta K10?

Ja, det kan vi göra. Det är en tilläggstjänst och en offert skickas ut i början av varje år (januari-mars). Offerten gäller per blankett. Vill ni ha hjälp med fler deklarationer ber ni er ekonom om fler offerter.

Hjälper Voitto till med hela min privata deklaration eller andra bilagor?

Nej. Vi hjälper endast till med K10-blanketten.