Aktiebok

Senast uppdaterad: 2022-10-18

Aktieboken innehåller en förteckning över ett aktiebolags aktier och aktieägare.

Enligt lag behöver alla aktiebolag upprätta en aktiebok samt se till att den finns tillgänglig för allmänheten. Det är styrelsens ansvar att upprätta aktieboken samt se till att ändringar och uppdateringar registreras, till exempel då bolagets aktier köps eller säljs.

Hur ska en aktiebok se ut?

Aktiebolagslagen (kap. 5 § 5) beskriver hur aktieboken ska se ut för privata bolag. 

Aktierna skall tas upp i nummerföljd men kan delas in i poster. Med post menas en nummerserie av aktier som ägs av en viss person. För varje post ska följande specificeras.

  • Varje akties nummer eller nummerserie (ex. 200-399)
  • Aktieägarnas namn och personnummer eller organisationsnummer eller annat identifieringsnummer 
  • Ägarens postadress
  • Vilket slag varje aktie tillhör, (om det finns aktier av olika slag i bolaget, t.ex. A eller B)
  • Huruvida aktiebrev har utfärdats
  • I förekommande fall, att aktien omfattas av förbehåll enligt Aktiebolagslagen 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 § eller 20 kap. 31 §.

Vem ska sköta aktieboken?

Det är bolagets styrelse som är ansvarig för att upprätta och hålla ordning på aktieboken. Om styrelsen inte gör det kan de få böter eller till och med fängelse i upp till ett år.

Aktiebok hos Voitto

I det system som Voitto använder finns en funktion för Aktiebok, denna ersätter dock inte en riktigt aktiebok som du måste föra för bolaget. Funktionen är enbart till för att få in information om bolagets aktier och förändringar inför bokslut.

Det finns många gratismallar på nätet, till exempel på Bolagsverkets sida och på sajten StartaEgetInfo.

Läs mer om aktiebok hos Bolagsverket