Anläggningstillgångar

Senast uppdaterad: 2021-06-22

Enligt bokföringslagen är anläggningstillgångar sådana tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i företaget. I praktiken innebär stadigvarande en tidsperiod om minst ett år.

Det finns tre typer av anläggningstillgångar:

  • Materiella: Fysiska tillgångar, exempelvis inventarier
  • Immateriella: Icke fysiska tillgångar, exempelvis egenupparbetade tillgångar
  • Finansiella: Långsiktiga placeringar, exempelvis andelar i koncernföretag eller kapitalförsäkringar

Anläggningstillgångar värderas enligt anskaffningsvärdet, det vill säga utgifterna för förvärvet eller tillverkningen. De flesta anläggningstillgångar har en begränsad nyttjandeperiod och ska därför skrivas av över tid, vanligtvis över fem år. Värdet på tillgången blir då anskaffningsvärdet minus de avskrivningar som gjorts.

Anläggningstillgångarna kan registreras i ett anläggningsregister‍. Där finns exempelvis information om tillgångarnas värde och anskaffningsdatum.

Läs mer om anläggningstillgångar hos Skatteverket