Periodisering

Senast uppdaterad: 2021-06-22

En grundläggande princip inom bokföring är periodisering. Det innebär att inkomster och utgifter fördelas så att de bokförs på den period de tillhör.

Anledningen till att man periodiserar är för att resultaten för en period ska bli så rättvisande resultat som möjligt. Det blir den om enbart de inkomster och utgifter som hör till perioden påverkar resultatet.

Bokföringsmässigt innebär periodisering att de inkomster och utgifter som inte avser den aktuella perioden blir till en tillgång eller skuld för kommande period. Periodiseringen har även påverkan på resultatet för den perioden där inkomsterna eller utgifterna ska intäkts- eller kostnadsföras.

Företagets periodiseringar sammanställs i en periodiseringsrapport. Läs mer om periodiseringsrapport.

Exempel på periodisering

En faktura för lokalhyra på 90000 kronor inkommer och betalas i januari. Fakturan avser månaderna januari, februari och mars. Hyreskostnaden är 30000 kronor för vardera månad.

Resultatet för januari belastas med 30000 kronor. Resterande 60000 kronor periodiseras så att resultaten för februari och mars belastas med 30000 kronor vardera. 60000 kronor hamnar även som en tillgång i företagets balansräkning.